Integritetspolicy

(En engelsk version, “Privacy Policy”, följer direkt efter den svenska texten)
Battpow lagrar vissa personuppgifter, d v s uppgifter som kan direkt eller indirekt knytas till en levande person. T ex sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter när du skapar ett användarkonto hos oss via betalfunktionen stripe. Vi sparar dock aldrig fler personuppgifter än det som är nödvändigt för följande ändamål:

• att leverera tjänster enligt BattPow-slutanvändareavtal allmänna villkor,
• att förse våra kunder med smidiga och säkra betalningsmöjligheter,
• att följa bokföringslagen och övrig gällande lagstiftning,
• att skicka nyhetsbrev till kunder som godkänt att ta emot sådana.

För att göra ovanstående sparar vi följande personuppgifter om dig själv:
• namn, (endast om du lagt till det i ett medlemsregister)
• e-mail, (endast om du lagt till det i ett medlemsregister)
• telefonnummer,

Vi lagrar inga andra uppgifter än ovanstående, förutom i följande undantagsfall:
En kund behöver ge oss bankkontouppgifter för att ta emot pengar från oss, t ex vid en reklamation,
En kund matar in personuppgifter i ett inmatningsfält som inte är avsett för personuppgifter utan att meddela oss.

Fritext-inmatningsfält
Har du av misstag skrivit en personuppgift på fel ställe så kan BattPow Support hjälpa dig att ta bort uppgiften.

Hur länge sparas personuppgifter, och hur får man bort uppgifterna?
Personuppgifter som du matar in eller överför till BattPow sparas från tidpunkten då du aktivt godkände att bli en registrerad användare hos BattPow till dess att du avregistrerar dig, dock högst tre år efter du senast var inloggad.
Du avregistrerar dig genom att kontakta BattPow support med information om vilket eller vilka konton som ska raderas. Vi kommer då att kontakta dig och bekräfta din förfrågan innan vi avregistrerar ditt konto och tar bort alla personuppgifter som är kopplade till kontot, förutom ev. uppgifter om försäljningstransaktioner som vi måste spara en viss tid enligt lag.

Skickar BattPow personuppgifter till tredje part?
Vid information till vårt Externa bokföringssystem och online-köp till Betalsystemet vid slutförandet av varje köp, så de kan hantera betalningstransaktionen. Följande personuppgifter kan skickas om de är tillgängliga:
• Kundnumret i BattPow
• Organisationsnummer (valfritt, endast vid fakturaköp),
• Namn,
• Telefonnummer,
• E-mail

Vid behov kan Externa betalsystemet kräva att du matar in andra uppgifter under din betalningstransaktion, som sker via en krypterad direktanslutning mellan din webbläsare och Externa betalsystemets server. I så fall kräver de bara sådana uppgifter som erfordras för att hantera din betalning, och de sparar uppgifterna bara så länge som lagen kräver.
Den dag du avregistrerar ditt användarkonto hos BattPow ser vi till att dina personuppgifter som ev. lagrats hos Externa bokföringssystemet och Externa betalsystemet raderas, förutom sådana uppgifter som måste sparas en viss tid enligt lag.
Om du gett oss tillåtelse att skicka nyhetsbrev med erbjudanden till dig (Se avsnittet ”Mailutskick”, nedan.) skickas ditt e-mailadress till Extern nyhetsbrevstjänst, som står för utskicket av våra nyhetsbrev.
Vi sprider inte dina personuppgifter eller annan informationen om dig till någon annan än de ovannämnda parterna utan ditt samtycke.

Var lagras uppgifterna?
Uppgifterna lagras i databaser och loggfiler på BattPow dedikerade virtuella servrar hos den svenska Hostingleverantören. Samma maxtider gäller för loggfilerna som för databaserna (Se ovan.). Uppgifter som skickas vidare till underleverantörer enligt ovanstående beskrivning lagras i andra databaser och loggfiler hos dessa företag.

Mailutskick
Med din tillåtelse kan det hända att vi skickar olika kategorier av information till dig via e-mail, SMS eller telefon. Exempel på information som kan skickas är nyhetsbrev och erbjudanden. Du kan själv ange om du vill ta emot denna information på inställningssidan i webbportalen.

Cookies
En cookie är information som lagras på din dator av din webbläsare. Vi använder cookies för att hålla reda på din inloggning och för att spara dina egna inställningar på battow.com. Cookien är anonym och innehåller ingen personlig information.

Korrigering av felaktiga personuppgifter
BattPow har rätt att korrigera personliga data i enlighet med tillämplig lagstiftning och du har rätt att få uppgifter om dig korrigerade. Du gör det enklast genom att kontakta vår support.

Framtida ändringar
BattPow förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare upplysningar.

Referenser:
Externa betalsystemet – Stripe, Swish
Extern Nyhetsbrevtjänst – Mailchimp
Svenska Hostingleverantören – Oderland

An English version follows below:


Privacy Policy

Battpow stores certain personal data, i.e. data that can be direct or indirect linked to an existing person. As an example, we save your name and contact information when you create a user account via the stripe payment function. However, we never store more user information than is necessary, based on reasons as:

• Providing services under BattPow End User Agreement terms and conditions;
• Providing our customers with flexible and secure payment options,
• Comply with the any Accounting Act and other applicable legislation;
• Send newsletters to customers who have approved receiving them.

To accomplish above, we store the private information about yourself as:
• Name, (only if you added it to a member register)
• Email, (only if you added it to a member register)
• Telephone,

We do not store any information other than the above except in the following exceptional cases:
• A customer needs to provide us with bank account information to receive money from us, for example; in case of a complaint,
• A customer enters data in an input field that is not intended for personal data without informing us.

Free text-entry fields
If you have unintentionally written personal data in the wrong place, BattPow Support can help you to delete the data.

How long are personal data stored, and how do I delete the data?
Personal data that you enter or transfer to BattPow is stored from the time you actively agreed to become a registered user of BattPow until you un-register, but no more than three years after you were last logged on.
To unsubscribe, contact BattPow Support with information on which account (s) to be deleted. We will then contact you and confirm your request before we unregistered your account and delete all personal information associated with the account, except if necessary details of sales transactions that we must save a certain amount of time by law.

Does BattPow send personal information to third parties?
Upon information to our External Accounting System and online purchases to the Payment System at the completion of each purchase, so they can handle the payment transaction. The following personal information may be sent if available:

• Customers number in BattPow
• Organization number (optional, only for invoice purchases),
• Name,
• Phone number,
• E-mail

If necessary, the External payment system may require you to enter another information during your payment transaction, which is done via an encrypted direct connection between your browser and the External payment system server. In that situation, they just need the information required to manage your payment, and they only save the data for as long as the law requires.
The day you unsubscribe from your user account with BattPow, we will ensure that your personal data as possible stored in the External accounting system and External payment system are deleted, in addition to data that must be saved for a certain time according to law.
If you have given us permission to send newsletters with offers to you (See the section “Mail-sending,” below.), Your email address will be forwarded to External newsletter service, which is responsible for sending our newsletters.
We do not circulate your personal information or other information about you to anyone other than the above parties without your consent.

Where is the data stored?
The data is stored in databases and log files on BattPow’s dedicated virtual servers at the Swedish hosting provider. The same mapping times apply to the log files as to the databases (See above.). Information that is passed on to subcontractors as described above is stored in other databases and log files at these companies.

Mail Dispatch
With your permission, we may send different categories of information to you via email, SMS or telephone. Examples of information that can be sent are newsletters and offers. You can choose whether you want to receive this information on the settings’ page of the web portal.

Cookies
A cookie is an information stored on your computer by your browser. We use cookies to keep track of your login and to save your own settings at battow.com. The cookie is anonymous and contains no personal information.

Correction of incorrect personal data
BattPow has the right to correct personal data in accordance with applicable law, and you have the right to have information about you corrected. You can do this most easily by contacting our support.

Future changes
BattPow reserves the right to make changes to this privacy policy to the extent that the changes are necessary to remedy disruptions or to meet new legal or technical requirements. All changes to this Privacy Policy will be posted on this page.

Welcome to contact us for further information.

References:
External payment system – Stripe, Swish
External Newsletter Service – Mailchimp
The Swedish Hosting Provider – Oderland

EnglishSwedish