Villkor för användning

En engelsk version, “Terms of use”, följer direkt efter den svenska texten)
Detta avtal, användarvillkor för Powerbank tjänsten gäller dig och BattPow AB (”BattPow”) för användning av en tjänst för batteriladdning från BattPow AB, nedan kallad POWERBANK. Detta avtal är den fullständiga och bindande versionen.

 1. TJÄNSTEN
  BattPow POWERBANK är en tjänst med laddningsstationer utplacerade hos samarbetspartners på olika ställen nära dig. Där finns powerbanks som du kan ta ut och använda för att ladda din mobil. Du kan ta med den och återlämna i valfri laddningsstation efter användning. Det behöver inte vara samma laddningsstation. Betalning sker via en mobil app. Där registrerar du ditt mobilnummer. Du kan använda Swish eller kreditkort/debitkort för att betala. Du betalar vid första tillfället en depositionsavgift på minst 99 kr som du successivt använder till batterihyra. Denna depostion betalas ej tillbaka automatiskt men kan återbetalas manuellt via supporten. Batterihyra är den löpande avgiften som debiteras vid varje påbörjad timma. Vid varje ny hyra behöver kontoställningen vara minst 99 kr. Lägsta belopp att betala på grund av transaktionskostnaden är 3 kr.
  Vid problem vid användandet av tjänsten vänder du dig för support till battpow.com
 2. BEGRÄNSNINGAR
  Om inget annat anges i avtal med BattPow så gäller att du återlämnar batteripaketet efter användandet. Ej återlämnade batterier kommer att debiteras. Skulle mobilappens betalfunktion inte fungera kontaktar du support[et]battpow.com
 3. PATENTSKYDD OCH SEKRETESS
  Tjänsten inkluderar viktiga delar som vi betraktar som sekretessbelagd information och BattPow egendom. Denna tillsammans utgör affärshemligheter och egendom som tillhör oss, våra leverantörer eller licensgivare, inklusive de enskilda programmens särskilda interna utformning och struktur samt tillhörande gränssnittsinformation. Du måste hantera vår Produkt varsamt och förhindra att dess konfidentiella delar offentliggörs för att skada vår affärsverksamhet. Vår Produkt skyddas av patent, upphovsrätt och andra lagar och förordningar i USA, EU och internationellt.
 4. FÖRBEHÅLLANDE AV RÄTTIGHETER
  Du godkänner att all immateriell äganderätt i vår Tjänsten tillhör BattPow. Du har ingen rättighet eller äganderätt till vår Tjänst såsom programvara och hårdvara förutom den begränsade rättighet som medges inom ramen för detta Avtal. Delar av Produkten kan innehålla och bestå av programvara från tredje part, inklusive programvara med öppen källkod (”Öppen källkod”), som du får använda enligt de villkor som anges i den licens under vilken den distribueras. Äganderätten till den öppna källkoden och annan programvara från tredje part tillhör respektive licensgivare. All Öppen källkod eller annan programvara som medföljer eller ingår i Produkten levereras ”I BEFINTLIGT SKICK” och utan några som helst garantier.
 5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
  BattPow och du ska följa tillämpliga lagar gällande skydd av personuppgifter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer strikt de lagar som reglerar detta inom GDPR.
  Vi har samlat dessa åtaganden i Integritetspolicy
  Icke-personliga eller anonyma uppgifter kan samlas in automatiskt för att förbättra funktioner och din upplevelse av vår Produkt, särskilt för att förenkla och förbättra tillhandahållandet av programvaruuppdateringar, support, innehåll, TPM och andra tjänster. Du godkänner att icke-personliga eller anonyma uppgifter som har samlats in får skickas till våra kontor ute i världen eller till våra dotterbolag för vidare bearbetning.
 6. UPPDATERING AV INNEHÅLL, TPM
  Automatisk synkronisering eller uppdateringar med våra servrar eller system krävs ibland för att säkerställa optimal användning (”Innehåll”). Detta innehåll kan skickas till dig regelbundet i olika format. Våra produkter kan även innehålla en Trusted Platform Module (TPM), till exempel en licensnyckel eller kod som förhindrar obegränsad kopiering eller begränsad användningstid eller funktion beroende på vilken licens du har köpt. Du godkänner även att vår Produkt automatiskt kontaktar oss för att ta emot Innehåll.
 7. AVGIFTER/SKATTER
  Du samtycker till att betala oss deponerings avgift som överenskommits för tjänsten enligt överenskomna betalningsvillkor. Ej återlämnade batterier kommer att debiteras samt eventuella administrationskostnader.
 8. EXPORTKONTROLLER
  Du godkänner att vår Produkt inte används, skickas, överförs eller exporteras till något land eller till någon person i strid med exportkontrollregler gällande i EU eller USA, eller som på annat sätt förbjuds enligt EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik eller USA:s Export Administration Act. Genom att använda vår Produkt bekräftar du att du inte befinner dig i, är bosatt i, eller står under kontroll av något av dessa länder. Vidare tar du fullt ansvar för användningen av vår Tjänst.
 9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
  Om inget annat anges i detta Avtal ska vi hållas ansvariga vid brott mot avtalsmässiga och icke avtalsmässiga förpliktelser enligt gällande lag. Vi tar endast – oavsett rättslig grund – ansvar för skador uppkomna på grund av avsikt eller grov oaktsamhet från vår sida. Kommersiella användare kan även hålla oss ansvariga vid mindre oaktsamhet som leder till skador som innebär livsfara eller fysiska skador, eller som på annat sätt påverkar hälsan negativt, eller leder till brott mot viktig förpliktelse i Avtalet. I detta fall kommer dock ansvaret att begränsas till ersättning för förutsägbara typiska skador. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador.
 10. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
  Du samtycker till att ersätta och hålla BattPow, dess moderbolag, partner eller dotterbolag, tjänstemän, agenter och anställda skadeslösa från alla anspråk, förlust, krav eller skada, inklusive rimliga advokatarvoden, som hävdas av tredje part på grund av att du har brutit mot någon punkt i detta Avtal, dina försumliga eller oegentliga handlingar och/eller brott mot gällande lag.
 11. GÄLLANDE LAG
  Detta Avtal lyder under svensk lag. Parterna avstår från alla invändningar mot ovanstående i syfte att driva rättslig åtgärd, process eller domstolsförhandling rörande detta Avtal.
 12. KOMMERSIELL TJÄNST
  All användning, ändring, reproduktion, publicering, uppförande, visning eller spridning av vår Produkt styrs endast av villkoren i detta avtal och är förbjudet utom i den utsträckning som uttryckligen medges i villkoren i detta avtal.
 13. ÖVRIGT
  1. Om detta Avtal eller någon del av det befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska parterna komma överens om en bestämmelse som återspeglar innehållet i respektive klausul och som är laglig, giltig och genomförbar.
  2. Inget i detta Avtal är, uttryckligen eller underförstått, avsett att inkräkta på annan fysisk eller juridisk persons juridiska rättigheter.
  3. Rubriker förekommer endast av bekvämlighetsskäl. De har inget annat syfte och ska inte tolkas.
 14. MEDDELANDEN
  Alla meddelanden och kommunikation måste göras skriftligen. Ett e-postmeddelande räcker. Alla meddelanden ska adresseras till:
  BattPow AB
  support@battpow.com

An English version follows below:


Terms of use

This end-user agreement applies to you and BattPow AB (“BattPow” ) for the use of a battery charging service from BattPow AB, hereinafter referred to as POWERBANK. This Agreement is the full and binding version. An offline version may have been included with the Product / Service upon delivery but should be viewed as informational only.

 1. THE SERVICE
  BattPow POWERBANK is a service with charging stations deployed by partners in various locations where you are. There are power banks that you can charge and use to charge your mobile. You can take it with you and return it to any charging station after use. It does not have to be the same charging station. Payment is made via a mobile app. There you register your mobile number. You can use Swish or credit/debit cards to pay. You pay a deposit of at least SEK 99 which you gradually use for battery rent. Battery rent is the current amount that is charged at every hour started. The minimum amount to fill due to the transaction cost is SEK 3.
  If you have problems using the service, contact support at battpow.com
 2. LIMITATIONS
  Unless otherwise stated in agreement with BattPow, you must return the battery pack after use. Unused batteries will be charged. Should the mobile app’s payment feature not work, contact support[et]battpow.com
 3. PATENT PROTECTION AND SECRETITY
  The service includes vital elements that we consider to be classified information and BattPow property. This together constitutes business secrets and property belonging to us, our suppliers or licensors, including the specific internal design and structure of the individual programs as well as associated interface information. You must handle our Product carefully and prevent its confidentiality from being disclosed to harm our business operations. Our Product is protected by patents, copyrights and other laws and regulations in the US, EU and internationally.
 4. RESERVATION OF RIGHTS
  You agree that all intellectual property rights in our Service belong to BattPow. You have no right or ownership of our Service such as software and hardware except the limited right granted under this Agreement. Parts of the Product may contain and consist of third-party software, including open-source software (“Open Source”), which you may use under the terms of the license under which it is distributed. Ownership of the open-source code and other third-party software is the property of their respective licensors. All open-source code or other software included or included in the Product equals delivered “IN EXISTENT CONDITION” and without any guarantees whatsoever.
 5. PROTECTION OF PERSONAL DATA
  BattPow and you must comply with applicable laws regarding the protection of personal data. We take the protection of your data very seriously and strictly follow the laws governing this in GDPR.
  We have consolidated these commitments in the Privacy Policy
  Non-personal or anonymous information may be collected automatically to improve the features and your experience of our Product, to simplify and improve the provision of software updates, support, content, TPM and other services. You agree that non-personal or anonymous information collected may be sent to our offices around the world or to our subsidiaries for further processing.
 6. CONTENT UPDATE, TPM
  Automatic synchronization or updates with our servers or systems are sometimes required to ensure optimal use (“Content”). This content can be sent to you regularly in various formats. Our products may as well include a Trusted Platform Module (TPM), such as a license key or code that prevents unlimited copying or a limited use time or functions to depend on which license you purchased. You also agree that our Product will automatically contact us to receive Content.
 7. FEES / TAXES
  You agree to pay us a deposit fee approved upon for the service under agreed payment terms. Unreturned batteries will be charged together with administration costs.
  All fees are paid in Swedish kronor.
 8. EXPORT CONTROLS
  You agree that our Product is not used, sent, transmitted or exported to any country or to any person in violation of export control rules applicable in the EU or US, or otherwise prohibited by EU Common Foreign and Security Policy or US Export Administration Act. By using our Product, you confirm that you are not in, reside in, or are under the control of any of these countries. Furthermore, you take full responsibility for the use of our Service.
 9. LIMITATION OF LIABILITY
  Unless otherwise stated in this Agreement, we shall be held liable for violations of contractual and non-contractual obligations under applicable law. We only take responsibility – on whatever legal basis – for damages incurred due to intention or gross negligence on our part. Commercial users may also hold us liable for minor negligence that leads to injuries that involve life-threatening or physical injury, or which otherwise adversely affects health, or leads to breach of the important obligation in the Agreement. In this case, however, liability will be limited to compensation for predictable typical damage. We cannot agree under any circumstances be held responsible for any special, unforeseen, indirect or consequential damages.
 10. LIABILITY
  You agree to indemnify and hold BattPow, its parent company, partner or subsidiary, officers, agents and employees indemnified from all claims, loss, claims or damages, including reasonable attorney’s fees, stated by any third party for breach of any paragraph of this Agreement, your negligent or fraudulent acts and / or violations of applicable law.
 11. APPLICABLE LAW
  This Agreement is governed by Swedish law. The parties waive any objection to the foregoing for the purpose of pursuing legal action, process or court proceedings regarding this Agreement.
 12. COMMERCIAL SERVICE
  All use, alteration, reproduction, publication, performance, display or dissemination of our Product is governed only by the terms of this Agreement and is prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement.
 13. OTHER
  1. If this Agreement or any part thereof is found to be illegal, invalid or unenforceable, the Parties shall agree, to a provision that reflects the content of each clause and, which is legal, valid and enforceable.
  2. Nothing in this Agreement, express or implied, is intended to infringe on the legal rights of another natural or juridical person.
  3. Headings are for convenience only. They have no other purpose and should not be interpreted.
 14. THE MESSAGES
  All communications and communications must be made in writing. An email is enough. All messages should be addressed to:

BattPow AB
support@battpow.com

EnglishSwedish